" เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น "
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 8 อาคารรวมหน่วยราชการ บี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 ฯ 
โทรศัพท์ 0 2141 6747 อีเมล์ pr@mict.mail.go.th