การจัดงาน ITU Telecom World


๑. ความเป็นมา

              สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) หรือ ITU เป็นทบวงการชำนัญพิเศษภายใต้
สหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๐๘ (ค.ศ. ๑๘๖๕) ใช้ชื่อว่า สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ในปี ๒๔๗๗ (ค.ศ. ๑๙๓๔) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน
๑๙๓ ประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกของ ITU ตั้งแต่ปี ๒๔๒๖ นอกจากนี้ ITU ยังได้เลือกกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของสำนักงาน
ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อปี ๒๕๓๕


              งาน ITU Telecom World เป็นกิจกรรมระดับโลกด้านการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และโทรคมนาคมอันทันสมัย โดยมีหน่วยงานรัฐบาลและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ
มาร่วมจัดแสดง โดยงานนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ICT และโทรคมนาคม โดย ITU ได้ริเริ่มการจัดงาน Telecom World ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๑๔) และจัดขึ้นประจำทุก ๔ ปี ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ต่อมาได้ปรับให้มีการจัดงานฯ เป็นทุก ๒-๓ ปี โดยเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ได้มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน ITU Telecom World ไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และกลับมาจัดที่นครเจนีวาอีกครั้ง ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖


              ในการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของ ITU (ITU Plenipotentiary Conference: PP) ปี ค.ศ. ๒๐๑๐   ณ ประเทศเม็กซิโก ได้มีการแก้ไขข้อมติที่ ๑๑ เกี่ยวกับการจัดงาน ITU Telecom World โดยให้ยกเลิกการจัดงาน Telecom ในแต่ละภูมิภาค และให้มีการจัดงาน ITU Telecom World เป็นประจำทุกปี โดยอยู่บนพื้นฐาน การหมุนเวียนไปตามภูมิภาค และคำนึงถึงผลประกอบการที่เป็นตัวเงิน (financial result) เป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ ITU ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อเป็น การดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน 

๒. รูปแบบการจัดงาน

              รูปแบบของการจัดงาน ITU Telecom World แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน (Theme) ในแต่ละครั้ง ดังนี้

              (๑) การจัดนิทรรศการ (Exhibition) เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมด้าน ICT และโทรคมนาคม และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีแนวโน้มขยายตัว
ในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม


              (๒) การประชุมเชิงวิชาการ (Forum) เป็นส่วนของการประชุมเชิงวิชาการที่ต้องการดึงดูดให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้นำ
จากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยี ICT และ
โทรคมนาคมในอนาคต โดยส่วนงาน Forum จะแบ่งออกเป็น Session ที่จัดขึ้นในรูปแบบและระดับต่างๆ ได้แก่ Leadership Summit, Ministerial Roundtable, Keynote, Panel Session, Sponsored Session เป็นต้น


              (๓) กิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่าย (Networking Activities) ได้แก่ งานพิธีการ และงานเลี้ยงรับรองต่างๆ เช่น พิธีเปิดงาน งานเลี้ยง
ต้อนรับ งานเลี้ยงอำลา และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ (social events) เป็นต้น


๓. การจัดงาน ITU TELECOM WORLD

              การจัดงาน ITU Telecom World รูปแบบใหม่เริ่มในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับ-
เอมิเรตส์ ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ จัดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ จะจัดที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้งล่าสุด จัดขึ้น ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘


๔. สาระสำคัญของร่างความตกลงในการรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM

              ร่างความตกลงในการรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM จะกำหนดรายละเอียดที่ประเทศเจ้าภาพต้องรับผิดชอบในด้านการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ข้อตกลงด้านการเงิน การจัดการด้านพิธีการ ยานพาหนะและโรงแรมที่พัก การตรวจลงตราและการตรวจคนเข้าเมือง
การรักษาความปลอดภัย สถานที่จัดงานและเจ้าหน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ การจัดตั้งคณะกรรมการจัดงาน และการยกเว้นภาษี พิกัดอัตรา
ภาษีนำเข้า


๕. การเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom ของไทย

              ประเทศไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เคยรับเลือกจาก ITU ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom ที่ผ่านมา ดังนี้

              ๕.๑ ปี ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom Asia 2008 ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อหลักของงาน คือ “New Generation New Values” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานฯ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๑,๕๘๕ คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้เข้าร่วมงานระดับวีไอพี จำนวน ๑๔๗ คน เป็นชาวต่างชาติจำนวน ๒,๒๕๐ คน นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดศาลาประจำชาติ (National Pavilion) มีจำนวน ๗ ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย ไทย และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีการจัด Greater Mekong Sub-Region Pavilion ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนอกจากการจัดศาลาประจำชาติไทยแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ Princess Pavilion และการจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย


              ๕.๒ ปี ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013 ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต่อเนื่องกับการประชุม Connect Asia-Pacific Summit ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมฯ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภายใต้หัวข้อจัดงาน “Embracing change in a digital world” โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานและ
ผู้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้


              - จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ คน จำนวนวิทยากร ๒๓๙ คน และสื่อมวลชน ๓๐๐ คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้แทนระดับรัฐมนตรีกว่า
๘๐ ท่าน


              - showfloor มีจำนวนบูธนิทรรศการ ๑๖๖ บูธ จาก ๓๓ ประเทศ และหุ้นส่วนพันธมิตร/ผู้สนับสนุน จำนวน ๒๕ องค์กร โดยมีหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและพันธมิตร/ผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ China Mobile, Huawei Technologies, Ooredoo, Alcatel-Lucent, Asia Broadcast Satellite, AIS Group, AT&T, BBC World News, CNN, Dynamic Spectrum Alliance, DTAC, Gabon, Intel, Côte d’Ivoire, LS telcom, McKinsey, Microsoft Lync, Mitsubishi, NICT, Nigeria, NTT Group, Qualcomm, Rohde & Schwarz, Senegal, TDIA, Telenor, Telkom South Africa และ True


              - จำนวนบูธ National Pavilion ซึ่งจัดโดยรัฐบาลประเทศต่างๆ มีจำนวน ๒๐ บูธ ได้แก่ อาร์เจนตินา อาเซอร์ไบจัน แคเมอรูน จีน กาบอง กานา ญี่ปุ่น เคนยา สาธารณรัฐเกาหลี ลาว มาเลเซีย ไนจีเรีย รวันดา เซเนกัล ซูดานใต้ ซูดาน แทนซาเนีย ไทย ยูกันดา และซิมบับเว

๖. งาน ITU Telecom World 2016 

              สำหรับงาน ITU Telecom World 2016 กำหนดจะจัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้
หัวข้อการจัดงาน (Theme) คือ “Collaborating in the digital economy” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ คน ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท


              อนึ่ง ในการจัดงาน ITU Telecom World ในครั้งนี้ ITU ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ไทยตามที่ได้เจรจาตกลงกันไว้ ได้แก่ ๑) การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการเข้างานนิทรรศการสำหรับคนไทย จำนวน ๓ วัน (ยกเว้นวันแรกของงาน) ๒) การลดค่าธรรมเนียมเข้าร่วมในส่วนของการสัมมนาสำหรับคนไทย ร้อยละ ๒๐ จากราคาปกติ ๓) การยกเว้นค่าพื้นที่ในส่วนของ Thailand Pavilion จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงพื้นที่จัดงานสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ๔) การยกเว้นค่าพื้นที่สำหรับประเทศไทยในการจัดสัมมนาที่ประเทศไทยจะเป็น
ผู้จัดเอง ซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการสัมมนา โดย ITU กำหนดให้ฝ่ายไทยหารือและประสานงานกับ ITU เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบอย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้ ITU ได้ยินยอมตามที่ฝ่ายไทยเสนอให้จำกัดอายุผู้เข้าร่วมงานจากเดิมไม่น้อยกว่า ๑๘ ปี เป็นไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มเริ่มประกอบการ (start-up) ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมนิทรรศการระดับโลก โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดงาน ITU Telecom World 2016 สามารถสืบค้นได้ที่ http://telecomworld.itu.int/


 
 
 
---------------------------------


สำนักกิจการระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีนาคม ๒๕๕๙