ประชาพิจารณ์ร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2560 
โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาที่ E-mail : rangsarit.n@onde.go.th , jakkapan.t@mdes.go.th , rangsarit007@gmail.com 


มติคณะรัฐมนตรี การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2559  


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดย้อนหลัง