เปิดสายด่วน 1212 รับแจ้งเว็บไซต์ ที่ขัดต่อความมั่นคงวัฒนธรรม  ศีลธรรม 
ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ e-mail :
1212@mdes.go.th  
โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม