(ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕ ชั้น ๕
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะ

 
 
 ๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น.

 ลงทะเบียน

 ๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น.

 พิธีเปิด

 กล่าวรายงาน โดย นางทรงพร โกมลสุรเดช
 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมโดย ดร.อุตตม สาวนายน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร

 ๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น.

 นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
 ดร.กษิติธร ภูภราดัย คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.

 พักรับประทานอาหารว่าง

 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.

 อภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ*
 ๑. ดร.อธิป อัศวานันท์ กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 ๒. คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ๓. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ๔. คุณมณเฑียร บุญตันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการว่าด้วยสิทธิคน
 พิการแห่งสหประชาชาติ

 ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
 คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ๑๕.๔๕ – ๑๗.๓๐ น.

 เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น