รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
สุวินัย ต่อศิริสุข
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
 
ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
โฆษกกระทรวงฯ
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางทรงพร โกมลสุรเดช
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงฯ
นางสาวมาลี วงศาโรจน์
รองปลัดกระทรวงฯ
 
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
นางคนึงนิจ คชศิลา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ฯ
นางอาทิตยา สุธาธรรม
รักษาการ
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร

นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์
รักษาการ
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่ออ่านรายละเอียด