ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 (ร่าง) ​เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) 
ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 (ร่าง) ​เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2558 
กรุณาส่งข้อเสนอแนะมายัง e-Mail : chatchai.b@mict.go.th, rangsarit.n@mict.go.th, teeravut.t@mict.go.th,
chatchai.bovon@gmail.com, rangsarit007@gmail.com 
ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีพ.ศ. 2557

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2556    เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556
  มติครม เกี่ยวกับเกณฑ์ราคาพื้นฐาน
newspicture หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
newspicture มติคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (11/09/2556)
newspicture หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา(08/09/2556)
newspicture  รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของราชการ(06/09/2556)
newspicture  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดภายราคากลางของทางราชการ (26/07/2556)
newspicture  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (29/02/2555)
newspicture  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบภาครัฐ (27/07/2552)