เกณฑ์ราคากลาง ดาวน์โหลด

ประชาพิจารณ์(ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 

    หากมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์สามารถส่งมาได้ที่ E-mail :
    rangsarit.n@mict.go.th, chatchai.b@mict.go.th, kongtam.m@mict.go.th, chakrapong.c@mict.go.th
     ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2559
 
    ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม)  
    ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  
    ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ย้อนหลัง

 
 
ซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลด
แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์

  

 
  มติครม เกี่ยวกับเกณฑ์ราคาพื้นฐาน
newspicture หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
newspicture มติคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (11/09/2556)
newspicture หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา(08/09/2556)
newspicture  รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของราชการ(06/09/2556)
newspicture  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดภายราคากลางของทางราชการ (26/07/2556)
newspicture  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (29/02/2555)
newspicture  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบภาครัฐ (27/07/2552)
  รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110
newspicture รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110