น.ส.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญาบัตรหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร
  วิทยาลัยป้องกันประเทศ
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ ปริญญาโท สาขาสถิติศาสตร์มหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(สาขาสถิติ)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติ ยศมงกุฎไทย
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประวัติการทำงาน
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
  การสื่อสาร
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม